Koučink s Jankou

Koučink
23.7.2021
15
min. čtení
Koučink jako účinný nástroj, který pomáhá najít rozhodnutí a odvahu udělat změnu.

Fenomén koučinku je součástí našich životů a stále není zodpovězeno mnoho dotazů. Co je to vlastně ten koučink, k čemu je to dobré a má smysl za to platit peníze?

Různých koučovacích škol a směrů, ať už s akreditací nebo bez, existuje mnoho. V tomto článku vám objasním, jaký koučink nabízím já.


Co je dobré vědět před setkáním

Koučink je metoda různorodá, komplexní a emočně náročná. Kouč je připravený s klientem řešit obtížná témata z profesního i soukromého života. Klient si v průběhu koučování uvědomí svůj postoj k životu, bude konfrontován sám se sebou a některé věci, které mu nevyhovují nebo se za ně stydí, poprvé v životě zformuluje do slov.  Profesionální kouč je v průběhu celého koučovacího procesu odpovědný za vytváření bezpečného prostředí a vedení dialogu k identifikaci cílů. V závěru každého sezení má být mysl klienta rozjasněna s chutí realizovat stanovené cíle. Někdy to může být komplexní akční plán a někdy jenom jeden první nejmenší krok. To záleží na řešeném tématu, životní situaci a postoji koučovaného.

Koučink s Jankou je orientovaný na budoucnost a k tomu je potřeba umět přijmout minulost a vědomě žít přítomnost. Nelze plánovat úspěšnou a zářící buducnost, když překážky minulosti jsou nezdolané a chyby nepochopené. Překážky jsou součástí života a je potřeba si uvědomit, v čem nás jejich zvládnutí posílilo, co jsme se naučili a že jsme silnější osobností. Chyby je potřeba umět pochopit. Kdo neporozumí chybám ze své minulosti, je odsouzen k jejich opakování v budoucnosti. Při koučinku s Jankou dochází k propojení a souladu.

Koučink s Jankou

Proces koučování je procesně definovaný a souběžně je i velmi tvořivý. Je možné využívat mnoho směrů a technik koučinku. Taktéž v sobě zahrnuje rozmanité oblasti. Ve své praxi velmi často řeším témata z oblasti self (poznání): sebeuvědomění, sebedůvěra, sebevědomí, sebereflexe a sebeláska. Další oblasti koučinku: emoční inteligence, zvládání stresu, komunikační dovednosti, leadership, interpersonální vztahy apod.

Koučovací setkání probíhá ve formě individuálního osobního setkání nebo online v délce 90 minut. Frekvence setkávání zpravidla bývá po třech nebo čtyřech týdnech. V případě potřeby je možné frekvenci změnit. Při ukončení setkání obdrží koučovaný podkladové materiály ze setkání nebo následně mailem písemný zápis s doporučeními pro domácí praxi. V případě nutnosti je možné poskytnout SOS podporu formou mailové komunikace nebo krátkého telefonického rozhovoru. Fakturace probíhá po setkání. Na koučink je poskytována garance spokojenosti, platí pouze spokojený klient.

Často dostávám otázku, zda stačí jedno koučovací setkání. Ano, i to je možné. Je to stejné jako s návštěvou kadeřnice, i po jedné návštěvě vidíte pozitivní změnu. Otázkou je, jak dlouho a jakým způsobem ji umíte udržet.

Základem koučování je nastavení pravidel spolupráce, vytvoření pracovní atmosféry, důvěra a diskrétnost. Při prvním setkání si stanovíme komunikační rámec. Je možné vykání, tykání, oslovování tituly, příjmením nebo jménem. Záleží, jak to vyhovuje klientovi.

Osobnost kouče

Klíčovým faktorem koučovacího procesu je profesionalita, vzdělanost a zralost kouče. Koučovaný má právo si najít svého ideálního kouče. I kdybyste měli spíše negativní zkušenost s koučinkem, vždy je dobré hledat dál a najít si osobnost kouče, která je kompatibilní s vašimi požadavky. Pro každého koučovaného je velmi důležité, aby mu vyhovoval charakter kouče, jeho věk, vzdělání, zkušenosti, osobnostní zralost a třeba i jeho hodnotový žebříček.

S velkým respektem koučuji klientelu, a sama vidím, jak je to náročné a únavné. Když zavírám dveře své koučovny, mám plnou hlavu životních příběhů a únava je daleko vyšší, než jakou jsem, kdy předtím poznala. A to podotýkám, že znám fyzickou únavu na hranici vyčerpání organismu způsobem, že jsem spala v chůzi, měla oteklé oči, krvavé nohy a cítila pálivou bolest každého i mezižeberního svalu. Tak chutná únava vojenského výcviku a válečných konfliktů. Samozřejmostí bylo i řešení různých krizových situací od povodní až k nenadálé smrti člena týmu. V daném okamžiku využíváte rituální vycvičenost. Na každou situaci je předem vypracovaný postup řešení, který je pevně ukotvený neustálým opakujícím se výcvikem hypotetických situací. Reagujete tzv. automaticky jako dobře secvičený stroj. Jak je to možné? Odpověď poskytuje neurověda. V lidském mozku velmi důležitou roli sehrávají synapse, které spojují neurony. Často používané synapse se zesilují neustálým opakováním nějaké činnosti a tím se posilují. Zesílené synapse pak ve svém životě můžeme využívat nejvíce.  S nadsázkou je možné konstatovat, že moje „vojenské“ synapse byly nastavené na splnění úkolu v krizi a ve válce.  Naopak, synapse, které nejsou využívané, postupně degenerují.

V koučinku je možné využívat taktéž určité posílené synapse, ale i tak se jedná o velmi tvořivý a empatický proces, kde kouč zapojuje svoji fyzickou, mentální, emoční i spirituální součást osobnosti a vždy aktuálně reaguje na potřeby klienta.

A proto, jako základní sebereflexe kouče je psychohygiena, neustálé vzdělávání, udržování životní rovnováhy a vnitřní motivace. Vyhořelý kouč nemá potenciál inspirovat své klienty.

Shrnuto a podtrženo, osobnost kouče má být komplexně vyzrálá a zejména koučovanému sympatická.

Vděčnost kouče

Abych mohla být dobrou koučkou, tak potřebuji umět žít své self nastavení.

Osobně jsem vděčna:

 1. za svoji minulost, která mi dává sílu být zralou osobností;
 2. za všechna svá životná témata a role. Bylo jich dost: jedináček, život pouze s matkou, šikana, nepřiměřené fyzické a psychické tresty, méněcennost, sport, opuštění rodné domoviny, láska, rozchod, rozvod, samoživitelka, harmonie, objevení sebe, válečné zkušenosti, úspěšná žena, silná žena, velitelka.
 3. za vzdělání z oblasti managementu, vedení lidí, leadershipu, terapie a koučinku;
 4. za úspěšnou profesní praxi vojákyně a koučky, kde jsem lidi vedla a inspirovala;
 5. za nastavení mysli optimisty se schopností zvládnout vše;
 6. paradoxně i za věk 50+, který mi dává lehkost bytí a nadhled.
 7. za důvěru, s níž se ke mně klienti obrací.

Poznala jsem hloubku své minulosti, pochopila ji a přijala. Přestala jsem se bát budoucnosti a začala jsem si ji modelovat, jaká má být. Žiji pěvně ukotvená v systému a okamžiku přítomnosti, a proto mám sílu a vnitřní klid. Pevně ovládám kormidlo své loďky na životní plavbě. Ráda vás svezu při koučování.

Kompetentnost kouče

Charakteristiky, které nabízí vyzrálý kouč:

 • komplexnost osobnosti, autenticita, upřímnost, diskrétnost, důvěra;
 • empatické naslouchání;
 • vědomá pozornost;
 • individuální přístup;
 • dodržování etického kodexu;
 • kreativita při vedení koučovacího dialogu, smysl pro humor, zájem o klienta;
 • bezpečné zázemí.

Metodologie koučinku v mé praxi

GROW metoda

Metoda je nejzákladnějším koučovacím nástrojem a je to strukturovaný proces kladení koučovacích otázek. Stanovení cíle, prověření reálného stavu prožívané situace, popis všech možností a variant a závěrečné definování přesného cíle, který má být v budoucnosti dosažený. K nastavení kritérií cíle je využívána metodika SMARTER (specifikace, měřitelnost, atraktivita, reálnost a smysluplnost cíle. Stanovení termínů a písemné zapsání cíle).

Neurolingvistické programování (NLP)

Koučink NLP má teoretický základ v psychoterapeutickém přístupu, jehož autory jsou Richard Bandler a John Grinder.  Stěžejním principem je systém vnímání reality. Cokoliv vidíme, slyšíme, nebo se toho dotýkáme, nejdříve si to musíme ve své hlavě srovnat a pochopit to. Záleží jenom na nás, jakým způsobem vnímáme vnější informace. Podle toho si pak modelujeme naši mapu reality a tato mapa neodráží skutečnou krajinu. V mnoha případech může být naše mapa jiná než mapa ostatních lidí. V případě, že tento fakt neumíme zpracovat, vznikají konfliktní situace.

Vnější svět vnímáme pomocí sensorů čili našich 5 smyslů – dotek, chuť, čich, zrak a sluch. Následují filtry vymazání, překroucení a zobecnění, které dané informace zpracovávají. Změnou nastavení mysli můžeme změnit vlastní chování a dostat jiný výsledek. Jestliže budeme dělat pořád to stejné, vždy dostaneme stejný výsledek. Pokud potřebujeme změnit výsledek, potřebujeme změnit systém vnímání okolního světa, používání jazyka pro pojmenování reality a chování.

Všímavost a focusing

Všímavost jako prvek laskavosti a zvídavosti pro zvědomení si myšlenek, fyzických prožitků, porozumění prožíváním pocitům a přijetí emocí.

Propojení terapie a koučinku

Využití archetypů a dialogů s nevědomím pro hledání vnitřních zdrojů pro řešení náročných životních situací. Aplikace relaxačních technik, vizualizací a krátkých meditací pro posílení vnitřní motivace, zvládnutí stresu a emocí.

Doplňkově se mi osvědčilo využívání manažerských technik pro úspěšné zvládání a řešení konfliktů, pomocí kterých je klient schopen tvořivě se podívat na danou situaci z více uhlů pohledu. Své místo v koučinku mají i koučovací karty, které pomáhají vizualizovat a identifikovat, co člověk má v sobě a neuvědomuje si to.

Tenkou červenou nití celého setkání je správné kladení otázek, které pomáhají koučovanému rozmotat klubko nejasností a nasměrovat jak dál.

Koučink jako preventivní nástroj pro udržení zdraví

Člověk je biopsychosociální komplex. Interpersonální vztahy mají vliv na psychiku a ta ovlivňuje somatické poruchy, které zapříčiňují nemoci. Koučink je možné použít jako preventivní nástroj a řešit složité situace dříve, než způsobí duševní poruchy.  Z daného úhlu pohledu i koučink má reagovat na všechny tři složky lidské bytosti.

BIO je biologický základ psychiky člověka, kde důraz je kladen na funkcionalitu mozku. Fyziologická funkce mozku propojuje systémy v mozku elektricky a chemicky. Předávání informací v mozku probíhá pomocí synapsí mezi jednotlivými neurony. Tento proces přenášení přímo působí na mentální činnost mozku a emoční stavy.

Představte si, že po přestěhování jedete poprvé do práce. Potřebujete si cestu naplánovat, rozhodnout, která varianta je nejlepší, a nakonec cestu zvládnout. Cesta vám bude připadat komplikovaná a dlouhá, ale do zaměstnání se poprvé dostanete. Cesta domů bude již pohodlnější a rychlejší. Každé další cestování do práce bude pohodlnější, až přijde den, kdy přestanete vnímat mnoho maličkostí a s minimálním úsilím budete denně a pohodlně dojíždět. Došlo k vytvoření rutiny/návyku.

Takhle funguje mechanismus myelinizace, při které se v mozku tvoří myelinové obaly nervových vláken. Myelinové obaly zrychlují přenos nervových vzruchů a člověk tím získává rychlejší reakce na okolní prostředí.

Pomocí koučinku je možné využít plasticitu mozku a vytvářet nové návyky, zlepšit myšlení a paměť, rozvíjet talent a inteligenci.

PSYCHO zahrnuje psychický vývoj osobnosti, který začíná již v prenatálním období. Hlavní disciplínou psychologie je vývojová psychologie, která se zabývá průběhem psychického vývoje člověka od početí po smrt. V průběhu tohohle období člověka provází mnoho životních změn. Každý jedinec má jiné schopnosti změny plánovat, realizovat a přizpůsobovat se jim.

Koučink je výborný na zvládání změnového formátu.

SOCIO neboli socializace je oblast vytváření mezilidských vztahů, které vznikají od okamžiku zrození nejdříve v interakci s matkou, posléze s otcem a dalšími rodinnými příslušníky. Prostředí, v kterém člověk vyrůstá a následně žije, má být sociálně a emočně naplněné kvalitními hodnotami podporujícími zdravý vývoj jedince.

Pomocí koučinku je taktéž možné analyzovat kvalitu vztahů, které máme vytvořené. Zpracováním sociomapy je možné uvědomění a následně budování důležitých vztahových vazeb.

Je jednoznačné, že koučink je účinným nástrojem ve všech třech složkách člověka, které vzájemně vytváří cirkulární kauzalitu. Včasným využitím koučinku je možné vědomě zaměřit svoji pozornost žádoucím směrem, tvořit myšlenkové vzorce, požadované návyky, přijímat změny a vytvářet funkční mezilidské vztahy.

Závěrečné zamyšlení

Koučink je velmi efektivním nástrojem rozvoje lidského potenciálu pro každou životní oblast. Profesionální kouč podporuje klienta při dosahování nastavených cílů, přesměrovává pozornost klienta na to, co chce. Posiluje odvahu i odpovědnost koučovaného přijmout a realizovat žádoucí změnu. Do koučovacího procesu nepatří dávání rad koučovanému.

Více o koučinku si můžete přečíst i v tomto článku.

Srdečně vás zvu na koučink nebo kurz koučinku s Jankou!

Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Koučka, lektorka a průvodkyně osobního rozvoje
✓ 25+ let vedení lidí ve vojenském prostředí.
✓ 10+ let lektorská praxe.
✓ 5+ let průvodce osobním rozvojem.
✓ Odškoleno více než 1800 hodin.
✓ Odkoučovano více než 2000 hodin.
✓ Kurzy jsem provedla více než 1400 lidí.

Objevte svět koučinku už dnes

Odebíráním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Díky moc! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Něco se pokazilo... Zkuste formulář odeslat za chvíli znovu.

Skvělý manažer začína u sebe. Je si vědomý seba a ostatních. Motivuje výkonem.

Získejte pro sebe zkušenou parťačku

Realizujte změnu. Poznejte a naplňte své cíle. Budu parťákem na vaší cestě.