Koučování v rezortu obrany ČR

Leadership
23.5.2019
5
min. čtení
Současný stav koučování v rezortu obrany není moc potěšující. Tento moderní nástroj osobního rozvoje se nepoužívá.

Koučování není mentoring a tudíž nepřináší rady a řešení. Koučování vás nasměřuje jak plnit sny a vize v budoucnosti, jak objevit a naplnit potenciál a dobře stanovit cíle s využitím metody SMART.

"Jaký je současný stav koučování v rezortu obrany ČR?"

Na základě provedeného šetření v měsících říjen až prosinec 2017 u účastníků kariérových kurzů je možné konstatovat:

Leaderi (velitelé), kteří rozhodují, neví, co je koučink a jaká ctí pravidla, mají rozporuplné informace a jinou představu o průběhu koučinku.

Celkový počet oslovených a spolupracujících respondentů byl 98, přičemž se jednalo o dvě rozdílné skupiny a to 48 osob v hodnosti podplukovník a plukovník a 50 osob v hodnosti kapitán a major. U druhé skupiny byla provedena přednáška na téma koučování, což možná pozitivně ovlivnilo i zájem dozvědět se více. Z dotazníkového šetření je jednoznačné, že u skupiny bez provedené přednášky má 67% osob zájem o další informace o koučování, 13% zájem nemá a 20% neví. Přičemž ve skupině, kde byla přednáška na dané téma, je výsledek následovný: 80% osob má zájem o další informace, 12% osob zájem nemá a jenom 8% neví.

Armáda, jako specifická organizace, má své jednoznačné zadání dané zákonem o ozbrojených silách a má tudíž jasně vymezené cíle. Dalšími apriori nástroji sloužící k řízení a vedení činnosti vojsk jsou základní řády, vojenské předpisy, rozkazy, normativní výnosy, české obranné standardy, standardní operační postupy a metodické listy. Z tohoto uvedeného rámce vyplývá, že na nižším stupni velení se očekává automatické plnění striktně stanovených dovedností, které vojáci získávají v rámci studia, školení, instruktáží nebo metodických zaměstnání formou mentoringu. S pomocí takto získaných hlubokých znalostí, uplatňování odborných schopností a osobního příkladu, budují velitelé své týmy respektive jednotky. Na taktickém a operačním stupni velitelé více využívají mentoring a s koučováním se spíše ve své praxi nesetkávají.

Na strategické úrovni lze prostřednictvím koučování aplikovat inovativní a kreativní přístupy při objevování potenciálu, hledání východisek a vytváření vizí. Sem například spadá nastavení priorit pro programy a projekty výzkumu a udržování rovnováhy mezi současnými operačními potřebami oproti budoucím na základě vývoje bezpečnostního prostředí a analýzy současného stavu. K úspěšnému koučinku přispívá i určitý nadhled a odstup od běžných rutinních úkolů a problémů denního života vojsk tak, aby bylo možné armádu vidět v širším kontextu a ve vazbě na bezpečnostní situaci státu.

Metoda koučování v armádním prostředí není doposud zakořeněná. Na druhou stranu může vhodným zacílením na klíčový personál významně zvýšit používání získaných znalostí a dovedností ve vojenské praxi.

Koučování v rezortu obrany je možné provádět za využití interního nebo i externího kouče, přičemž:

  • v kategorii interního kouče musí jít o práci na plný úvazek. Proto je doporučeno provést, jako nedílnou součást opatření k zavedení koučování, analýzu organizačních struktur a jejich případnou úpravu. Cílem těchto opatření je identifikovat a v případě potřeby vytvořit odpovídající počet služebních míst a vhodné organizační struktury tak, aby v organizačních prvcích vznikl prostor pro kouče. K tomu je nutné koučovi zabezpečit odpovídající vzdělání a vytvořit potřebné pracovní podmínky;
  • využití externích koučů se jeví jako schůdná alternativa za podmínky, že se bude jednat o akreditovaného nebo certifikovaného kouče. U externích koučů je dále třeba zvážit bezpečnostní rizika vyplývající z přístupu k informacím, v mnoha případech bude nutností absolvování bezpečnostní prověrky na požadovaný stupeň utajení.

U obou forem, jak u interní tak i externí, je nutné provést analýzu finančních nákladů, která bude jedním z ukazatelů pro zavedení vybrané formy. Dále se doporučuje vyhodnotit negativa a pozitiva obou forem, z nichž jsou některá, specifická pro rezort obrany a to zejména práce s utajovanými informacemi.

Proč koučink v armádě má své místo?

Na strategické úrovni lze prostřednictvím koučování aplikovat inovativní a kreativní přístupy při objevování potenciálu, hledání východisek a vytváření vizí. Sem například spadá nastavení priorit pro programy a projekty výzkumu a udržování rovnováhy mezi současnými operačními potřebami oproti budoucím na základě vývoje bezpečnostního prostředí a analýzy současného stavu. K úspěšnému koučinku přispívá i určitý nadhled a odstup od běžných rutinních úkolů a problémů denního života vojsk tak, aby bylo možné armádu vidět v širším kontextu a ve vazbě na bezpečnostní situaci státu.

Zavedení efektivního koučování není krátkodobý proces. Jeho aplikace, a to zejména formou vlastních koučů, je dlouhodobá záležitost. Proto se v první fázi zavádění této metody doporučuje využít certifikované nebo akreditované externí kouče.

Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Koučka, lektorka a průvodkyně osobního rozvoje
✓ 25+ let vedení lidí ve vojenském prostředí.
✓ 10+ let lektorská praxe.
✓ 5+ let průvodce osobním rozvojem.
✓ Odškoleno více než 1800 hodin.
✓ Odkoučovano více než 2000 hodin.
✓ Kurzy jsem provedla více než 1400 lidí.

Objevte svět koučinku už dnes

Odebíráním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Díky moc! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Něco se pokazilo... Zkuste formulář odeslat za chvíli znovu.

Skvělý manažer začína u sebe. Je si vědomý seba a ostatních. Motivuje výkonem.

Získejte pro sebe zkušenou parťačku

Realizujte změnu. Poznejte a naplňte své cíle. Budu parťákem na vaší cestě.