Koučování v rezortu obrany ČR

Koučování není mentoring a tudíž nepřináší rady a řešení. Koučování vás nasměřuje jak plnit sny a vize v budoucnosti, jak objevit a naplnit potenciál a dobře stanovit cíle s využitím metody SMART. "Jaký je současný stav koučování v rezortu obrany ČR?" Na základě provedeného šetření v měsících říjen až prosinec 2017 u účastníků kariérových kurzů je možné konstatovat:

indecisionLeaderi (velitelé), kteří rozhodují, neví, co je koučink a jaká ctí pravidla, mají rozporuplné informace a jinou představu o průběhu koučinku.

 

Celkový počet oslovených a spolupracujících respondentů byl 98, přičemž se jednalo o dvě rozdílné skupiny a to 48 osob v hodnosti podplukovník a plukovník a 50 osob v hodnosti kapitán a major. U druhé skupiny byla provedena přednáška na téma koučování, což možná pozitivně ovlivnilo i zájem dozvědět se více. Z dotazníkového šetření je jednoznačné, že u skupiny bez provedené přednášky má 67% osob zájem o další informace o koučování, 13% zájem nemá a 20% neví. Přičemž ve skupině, kde byla přednáška na dané téma, je výsledek následovný: 80% osob má zájem o další informace, 12% osob zájem nemá a jenom 8% neví.

Armáda, jako specifická organizace, má své jednoznačné zadání dané zákonem o ozbrojených silách a má tudíž jasně vymezené cíle. Dalšími apriori nástroji sloužící k řízení a vedení činnosti vojsk jsou základní řády, vojenské předpisy, rozkazy, normativní výnosy, české obranné standardy, standardní operační postupy a metodické listy. Z tohoto uvedeného rámce vyplývá, že na nižším stupni velení se očekává automatické plnění striktně stanovených dovedností, které vojáci získávají v rámci studia, školení, instruktáží nebo metodických zaměstnání formou mentoringu. S pomocí takto získaných hlubokých znalostí, uplatňování odborných schopností a osobního příkladu, budují velitelé své týmy respektive jednotky. Na taktickém a operačním stupni velitelé více využívají mentoring a s koučováním se spíše ve své praxi nesetkávají.

Na strategické úrovni lze prostřednictvím koučování aplikovat inovativní a kreativní přístupy při objevování potenciálu, hledání východisek a vytváření vizí. Sem například spadá nastavení priorit pro programy a projekty výzkumu a udržování rovnováhy mezi současnými operačními potřebami oproti budoucím na základě vývoje bezpečnostního prostředí a analýzy současného stavu. K úspěšnému koučinku přispívá i určitý nadhled a odstup od běžných rutinních úkolů a problémů denního života vojsk tak, aby bylo možné armádu vidět v širším kontextu a ve vazbě na bezpečnostní situaci státu.

Metoda koučování v armádním prostředí není doposud zakořeněná. Na druhou stranu může vhodným zacílením na klíčový personál významně zvýšit používání získaných znalostí a dovedností ve vojenské praxi.

Koučování v rezortu obrany je možné provádět za využití interního nebo i externího kouče, přičemž:

yesv kategorii interního kouče musí jít o práci na plný úvazek. Proto je doporučeno provést, jako nedílnou součást opatření k zavedení koučování, analýzu organizačních struktur a jejich případnou úpravu. Cílem těchto opatření je identifikovat a v případě potřeby vytvořit odpovídající počet služebních míst a vhodné organizační struktury tak, aby v organizačních prvcích vznikl prostor pro kouče. K tomu je nutné koučovi zabezpečit odpovídající vzdělání a vytvořit potřebné pracovní podmínky;

yesvyužití externích koučů se jeví jako schůdná alternativa za podmínky, že se bude jednat o akreditovaného nebo certifikovaného kouče. U externích koučů je dále třeba zvážit bezpečnostní rizika vyplývající z přístupu k informacím, v mnoha případech bude nutností absolvování bezpečnostní prověrky na požadovaný stupeň utajení.

U obou forem, jak u interní tak i externí, je nutné provést analýzu finančních nákladů, která bude jedním z ukazatelů pro zavedení vybrané formy. Dále se doporučuje vyhodnotit negativa a pozitiva obou forem, z nichž jsou některá, specifická pro rezort obrany a to zejména práce s utajovanými informacemi.

 

Na strategické úrovni lze prostřednictvím koučování aplikovat inovativní a kreativní přístupy při objevování potenciálu, hledání východisek a vytváření vizí. Sem například spadá nastavení priorit pro programy a projekty výzkumu a udržování rovnováhy mezi současnými operačními potřebami oproti budoucím na základě vývoje bezpečnostního prostředí a analýzy současného stavu. K úspěšnému koučinku přispívá i určitý nadhled a odstup od běžných rutinních úkolů a problémů denního života vojsk tak, aby bylo možné armádu vidět v širším kontextu a ve vazbě na bezpečnostní situaci státu.

Zavedení efektivního koučování není krátkodobý proces. Jeho aplikace, a to zejména formou vlastních koučů, je dlouhodobá záležitost. Proto se v první fázi zavádění této metody doporučuje využít certifikované nebo akreditované externí kouče.

Taktéž Vás srdečně zvu na mé kurzy plné empatie a praktických návodů, jak najít svůj klid. 

FacebookSdílet na Facebooku

TwitterSdílet na Twitteru

Máte zájem o mé služby nebo se chcete na něco zeptat? Napište mi!

Jméno a příjmení: *
Telefon:
E-mail: *

Vaše zpráva:

Informace o zpracování osobních údajů zde »

Chcete zdarma získat e-book Jsem šťastná bytost ? Vyplňte tento formulář!

Jsem šťastná bytost

Informace o zpracování osobních údajů zde »

Všechny e-booky »


Objevte vlastní jemnost a sílu!

Profesní růst

Jak zlepšit týmovou spolupráci?

Připravím pro vás školení na míru.

Potenciál

Chcete najít klíček k sobě?

Přijďte na  osobní koučink.

Společná řeč

Potřebujete se umět domluvit?

Objevte cestu z labyrintu.

Semináře

Řeč emocí
Intuice
Harmonizace čaker
Meditace všímavosti
Sebepoznání pro ženy
Osobní talent a klíč k potenciálu
Staň se koučem
Zlepši svůj život
Mluvíme a nasloucháme
Síla a jemnost ženy
Obraz života
Jak formulovat zpětnou vazbu
Smysluplný dialog
Koučovací karty v praxi
Terapeutický koučink
Koučink s archetypy
Proběhlé semináře

Informace

Reference
Kontakty
Mé vzdělání
Ceník
Všeobecné obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Mapa stránek

Služby

Osobní koučink
Vztahový koučink
Výcvik koučů
Staň se koučem

Články

Podcast komunikační kontexty ve vztahu
Barevná typologie osobnosti
Archetypy a koučink
Staň se koučem
Jak zpracovat strach pomocí koučinku?

YouTube Instagram Facebook Linkedin