Archetypy a koučink

Koučink
11.3.2021
5
min. čtení
Využití archetypů v koučinku. Intuitivní cesta sebepoznání.

Jaký máme život, je opravdu otázkou osobní volby.

I když při čtení mého výroku můžete s názorem nesouhlasit. Dokonce vás může popadnout vztek a říkat si, to je teda opravdu hloupý názor, vždyť já vlastně za nic nemůžu a vše, co se mi v životě děje, má svého původce a já to opravdu nikterak neovlivním.

Kdo věří, že za jeho nepříjemné události v životě a za to, jak je nešťastný a nespokojený, může opravdu jiný člověk a vnější podmínky, nepotřebuje v životě koučink.  

 

Kde se vzal, tu se vzal a máme tady koučink

Koučink je přirozením vývojovým stupněm psychoterapie a určitě je v něm zakódováno mnoho z pozitivní psychologie. Koučink čerpá ze zdrojů člověka a jeho hlavní hybnou silou je osobní chtění a odvaha udělat změnu.

Typů koučinku je mnoho, nejzákladnější je metoda GROW, pak třeba psychoanalytický koučink, kognitivně-behaviorální koučink, techniky NLP a mnoho dalších variant vycházejících z terapeutického pojetí.

Existuje přesně tolik různorodých koučovacích setkání, kolik existuje lidí. Koučink je flexibilní, rozmanitý, ale pořád má jednu podstatu.

Vždy se jedná o smysluplný dialog, kde hlavním nástrojem kouče je dobře položená otázka.

Postupem času okouzlena silou nevědomí jsem do své koučovací praxe nabídla i uvědomění si svého chování pomocí archetypů.

Freud, jako první, prezentoval myšlenku, že vzpomínku lze uchovávat nevědomě a může být objevena terapeutem až o mnoho let později. Freud byl průkopníkem myšlenky, že mysl dokáže vyjevit svůj obraz tak, jak je uložen v nevědomí.

Na Freudovo učení o nevědomí navázal Jung a více rozvinul teorii kolektivního nevědomí a definoval archetypální chování.

Koučink s archetypy

Je to velmi specifický koučink, kde vše vychází z dialogu klienta pomocí archetypů, které v daném tématu prožívá. Protože klient není seznámen se všemi možnými typy archetypů a jejich vzorcem chování, necháváme kouzlit intuici, a to náhodným výběrem karty s archetypem.  

Každý archetyp má určité předdefinované chování a obsahuje v sobě jak pozitivní, tak i negativní stránku.

Jak to probíhá?

Klient si vytváří pracovní kolo na zvolené téma a pomocí koučovacích otázek rozšiřuje svůj vhled na prožívanou situaci. Je to koučink obcházející rozum.

Pracovní kolo je rozděleno do 12 oblastí, které jsou nadefinované, a klient prozkoumává své téma z pohledu daných životních oblastí.

Po vytvoření pracovního kola si klient ještě uvědomí emoce, které v daném tématu prožívá. Takže klient přesně vidí, jak prožívá emoce v daném tématu.

Zkrácený záznam z reálného koučovacího setkání

Téma: Jsem si vědoma, že přílišná sebekontrola mi způsobuje stres. Jsem otevřená pochopit tento vzorec chování.

1 já/ego

Dítě přírody

Dítě přírody má jemné emocionální kvality. Potřebuje přírodu pro svoji spokojenost. Zatím chybí v tématu zralost.

Koučovací otázky:

 • Co pro tebe sebekontrola znamená?
 • Jaké uděláš jednotlivé kroky, abys na konci roku 2022 byla v tomto tématu již zralou ženou?

2 životní hodnoty

Mstitel

Mstitel otvírá myšlenku rovnováhy a spravedlnosti. Vlastně je možné dovolit být k sobě laskavá. V životě je pouze potřeba vytvořit dostatek prostoru pro bezpečí, sebedůvěru a nadhled.

Koučovací otázky:

 • Jak nastavíš rovnováhu v poměru sebekontrola a spontánnost?
 • Jaký uděláš první krok na cestě rovnováhy?

3 sebevyjádření

Prostitutka

Prostitutka metaforicky prodává své myšlenky, schopnosti, vlastnosti, zkušenosti, a tudíž zaprodává sebe. Klíčovou výzvou tohoto archetypu je se naučit vlastní sebeúctě.

Když jsi moc v programu sebekontroly, ničíš svoji duši. Výzva tohoto archetypu je postavit se svým strachům.

Koučovací otázky:

 • Jakým způsobem se postavíš svých strachům?
 • Jak se opravdu toužíš chovat v situacích, když tě paralyzuje sebekontrola?

4 domov / životní místa

Lakomec

Tento archetyp vyzývá, aby si nositelka tématu vytvářela radosti v každém místě, kde se zrovna nachází. Pouze její špatné zkušenosti spustily program sebekontroly.

Zradit může opět jenom sama sebe, když zůstane dál ve svém programu.

Koučovací otázky:

 • Kolik humoru a jaký typ humoru použiješ v okamžiku, když budeš žít program příliš sebekontroly?
 • Jak moc si vděčná za své špatné zkušenosti?

5 tvořivost, štěstí

Rebel

Rebelka je ta část ženy uvnitř v duši, co žije svobodně, nespoutaně, svéhlavě a zcela dle svého cítění. Nepodřizuje se falešné morálce, tradicím, ani strachu, co si o ní pomyslí ostatní, když nežije podle pravidel společnosti. Je sama sebou a dělá věci tak, jak jim věří srdcem.

Je jí jedno, co o ni říká okolí. I pro tebe je zde informace ve spojitosti s domem 12. Neřešit, co si o tobě myslí druzí. Důležité je, jakým způsobem o sobě smýšlíš ty. Odhodit stud, když ztratíš sebekontrolu.

Zde je možné uvést výrok –  více intuice více štěstí. Více starého programu méně štěstí. Vytváří se prostor pro INTUICI.

Koučovací otázka:

 • O kolik štěstí můžeš prožívat více, když zredukuješ program sebekontroly?

6 povolání, zdraví

Král

Král je silný archetyp. Vyjadřuje sílu autority vnitřní i vnější. Moudrý král spojuje a vidí celkový obraz. Král je klidný a vyrovnaný, skýtá ti bezpečí/nadhled/moudrost, které máš uvnitř svého já.

Je proto symbolem plodnosti a tvůrčí energie pro všechny v říši. Nadhled v práci a nadhled v životě přináší tazatelce i zdraví.

Koučovací otázky:

 • Jak budeš získávat více a více nadhledu?
 • Jak moc si věříš, že zvládneš program sebekontroly vypnout? Na škále 1 až 10…1 nevěřím…10 naprosto věřím.

7 partnerské vztahy / nastavení si hranice

Mentor

Učitel/mentor je archetyp, který umí nadchnout, motivovat a podporovat. Přináší celou řadu možností, které umí jiné lidi nakopnout ke změně a tím jim rozšířit jejich obzory.

I tazatelka je koučkou a učitelkou sama sobě. A velmi dobře si uvědomuje, že přichází čas pro změnu nežádoucího vzorce chování.

Koučovací otázky:

 • Jak bude pokračovat tvoje cesta od studentky k učitelce?
 • Jakým způsobem komunikuješ, když máš téma sebekontroly vyřešené?

8 majetek druhých

Anděl

Anděl je velmi silný archetyp, který ukazuje, že tazatelka je pro druhé poslem klidu a života v laskavosti. Umí svou přítomností rozjasnit každou životní situaci.

Koučovací otázky:  

 • Komu budeš andělem a poskytneš mu svoji sebekontrolu?
 • Jak ovlivňuješ život jiných, když jsi v archetypu anděl?

9 spiritualita / životní filozofie

Otec

Hlavní hodnoty, které patří k tomuto archetypu, jsou autorita, odvaha, svoboda, tradice, vítězství a spravedlnost. Otec dává všem řád a smysl. Taktéž odměňuje i trestá. Poskytuje bezpečí, jistotu a ochranu.

Otec vymezuje hranice bezpečí. Archetyp otce pečuje.

Je tam ovšem i určitá agresivita. Je potřeba přepnout chování v programu sebekontroly z destruktivního módu na mód ochranitelský. Chránit sebe, svoje názory, svoji důstojnost.

Koučovací otázky:

 • Jakým způsobem můžeš změnit své myšlení, abys mohla žít v nadhledu a chránila sebe.
 • Kolik odvahy potřebuješ k tomu, abys byla spontánní?

10 nejvyšší potenciál

Alchymista

Je to vědec a čaroděj, co propojí analytické a intuitivní myšlení.

Koučovací otázky:

 • Co potřebuješ k tomu, abys měla sebekontroly přijatelně ve svém životě?
 • Představ si, že sis dnes namíchala kouzelný nápoj s ingrediencí v ideálním poměru – humor, vášeň, moudrost, kreativita, duchovno. Jaká je první změna v tvém chování? A co umíš od ledna 2023?

11 vztah ke světu

Umělec

Tento archetyp má úžasnou vnitřní motivaci vyjádřit, jak vidí a vnímá svět. Obohacuje svět o svůj jedinečný pohled. Vytváří nové a úžasné, zatím nepoznané věci.

Inovuje, zdokonaluje a zlepšuje svou osobitou kreativitou vše, co dělá. Jeho emocionální a psychická touha inspiruje další, aby dávali věcem vlastní energii. Má kreativní myšlení a tvůrčí schopnosti.

Koučovací otázky:

 • Čím obohatíš svět, když necháš promlouvat svého vnitřního umělce?
 • Co si dovolíš dělat již jinak?

12 nevědomí

Závislý člověk

Závislost na ocenění jiných. Jak je to absurdní, když si to uvědomíš? Archetyp závislého člověka má rád, když se cítí bezpečně a to i za cenu, že je pod kontrolou programu sebekontroly.

Koučovací otázky:

 • Jaký typ bezpečí prožíváš, když jsi v programu sebekontroly?
 • Co potřebuješ ještě zvládnout, abys oceňovala sebe?

Pro inspiraci jak vyřešit tuto závislost, kterou si tazatelka uvědomuje, si vybírá archetyp mediátora.

Mediátor umí vidět rovnováhu. Umí vést smysluplné dialogy. Takže i tazatelka umí navodit ve své hlavě rovnováhu mezi všemi hlasy a názory, které ve svém vnitřním dialogu vede.

Je schopna najít rovnováhu a získat svůj klid. V tomto případě, mediátor umí nastavit vnitřní motivaci pro rovnováhu ve vnitřním dialogu.

Závěr pracovního kola

V tomto pracovním kole se setkaly tři archetypy, a to rebel, anděl a umělec. Jejich společnou silnou stránkou je:

✓ Jsou inspirativní a tvořiví.

✓ Umí motivovat jiné.

✓ Dokáží druhým lidem ukázat věci, které vidí jenom oni – kouzlo, realitu, nové možnosti.

✓ Naslouchají intuici.

Koučovací otázky:

 • Jakým způsobem využiješ svoji intuici pro zvládnutí nežádoucího programu?
 • Jaká je tvá motivace nežádoucí program vypnout?
 • O kolik více si dovolíš být tvořivá a spontánní, když zredukuješ program sebekontroly?
koučink a archetypy

Závěrem o koučinku s archetypy

Tento koučink otvírá obzory a je vhodný pouze pro lidi, kteří věří v sílu své intuice a mají rádi techniky, které obchází rozum.

Takže i já nabízím koučink s archetypy jako šafránu, velmi vzácně.

Chcete si objednat tento vyjímečný koučink?

Více o archetypech si můžete přečíst v článcích:

✓ Archetypy, kde hlavní roli hraje vnitřní síla - https://www.jankasrdcem.cz/blog/tri-magicke-archetypy

✓ Archetypy, kde hlavní roli hraje závislost - https://www.jankasrdcem.cz/blog/archetypy-kde-hlavni-roli-hraje-zavislost-nebo-poslusnost

✓ Archetypy, které umí naslouchat intuici - https://www.jankasrdcem.cz/blog/andel-umelec-i-rebel-naslouchaji-intuici

✓ Archetypy ženských rolí - https://www.jankasrdcem.cz/blog/zeny-jsou-bohyne-a-muzi-to-vi

✓ Peníze a archetypy - https://www.jankasrdcem.cz/blog/penize-a-archetypy

✓ Rodina a archetypy - https://www.jankasrdcem.cz/blog/triada-rodiny-otec-matka-a-dite-v-archetypech

✓ Archetyp sabotéra - https://www.jankasrdcem.cz/blog/archetyp-sabotera-aneb-moznost-volby

✓ Archetypy, kde hlavní roli hraje sebeúcta - https://www.jankasrdcem.cz/blog/prostituuji-pecuji-nebo-chranim-aneb-sebeucta-v-archetypech

✓ Archetyp obětních postojů - https://www.jankasrdcem.cz/blog/obeti-a-objeti-aneb-jak-zit-v-objeti-sebelasky-a-byt-pro-sebe-dobrym

Ing. Janka Kosecová, Ph.D.

Koučka, lektorka a průvodkyně osobního rozvoje
✓ 25+ let vedení lidí ve vojenském prostředí.
✓ 10+ let lektorská praxe.
✓ 5+ let průvodce osobním rozvojem.
✓ Odškoleno více než 1800 hodin.
✓ Odkoučovano více než 2000 hodin.
✓ Kurzy jsem provedla více než 1400 lidí.

Objevte svět koučinku už dnes

Odebíráním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Díky moc! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Něco se pokazilo... Zkuste formulář odeslat za chvíli znovu.

Skvělý manažer začína u sebe. Je si vědomý seba a ostatních. Motivuje výkonem.

Získejte pro sebe zkušenou parťačku

Realizujte změnu. Poznejte a naplňte své cíle. Budu parťákem na vaší cestě.